آنچه بیش از همه افراد موفق را از دیگران متمایز می سازد پشتکار محض است

 استیو جابز

برای انگیزه و مشاوره انگیزشی زندگی در کتاب‌های مختلف و توسط اساتید مختلف تعاریف متفاوتی دیده‌ام. خیلی ها گمان می کنند که انگیزه یعنی من انرژی داشته باشم تا به اهدافم برسم. نظر شما چیست ؟؟

باید بگویم که این تعریف تعریف غلطی نیست، اما تعریف کاملی هم از انگیزه نمی باشد‌.

کامل ترین تعریف انگیزش را در کتاب روانشناسی هیلگارد جلد دوم که می گفت انگیزه: عامل به وجود آورنده، متوقف کننده و استمرار دهنده هر عمل و رفع و رفتاری است که از انسان سر میزند.یعنی تمامی رفتارهای هدف گرایی من تحت تاثیر انگیزه های درونی و بیرونی من می باشد.